ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น เมื่อปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย และต่อมาในเดือนธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มณฑลทหารบกที่ 29 และกรมทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกฤษณ์สีวะรา  

      โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มีกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ ด้านพันธุ์พืช ปลูกผักปลอดภัย เพื่อบริโภคและทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 12 ชนิด และพันธุ์ผักพื้นบ้าน 10 ชนิด รวม 22 ชนิด ปลูกไม้ผล จำนวน 197 ต้น เป็นพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 มะม่วงมหาชนก น้อยหน่าเพชรปากช่อง มะนาวแป้นพิจิตร ไม้ผลทั่วไป 2 ชนิด คือฝรั่งกิมจู และมะขามเทศ นอกจากนี้ ได้ปลูกหางไหล ผักบุ้งจีน และมันเทศ แทรกในพื้นที่ไม้ผล  

      ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้ทดลองเลี้ยงกบจานนา ไก่เหลืองหางขาว ไก่ประดู่หางดำ เป็ดไข่บางปะกง และเป็ดเทศกบินทร์บุรี และยังได้ทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรลดา โดยได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จาก หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 สำนักงานทหารพัฒนา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร และได้มีการปลูกแหนเกล็ดทองเมืองสกล และแหนแดง เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ในการนี้ ได้พระราชทานพ่อแม่พันธุ์กบทุ่งกุลา จำนวน 20 คู่ และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 4,900 ตัว  

      จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านสวนชลยาร์ ของพันเอกชลรบ ชำนาญพล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 29 ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยพันเอกชลรบ ชำนาญพล เป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตร เคยเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลอำนวยการโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมทหารราบที่ 3 และโครงการทหารพันธุ์ดี ของมณฑลทหารบกที่ 29 เมื่อดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยจนเป็นรูปธรรมแล้ว จึงได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาทำในสวนของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยรอบ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. ข้อมูลจากมูลนิธิชัยพัฒนา & ภาพจากสำนักงาน กปร.