ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการศึกษา แก่ราษฎร และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก

✨ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

📚 โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานการบูรณาการงานด้านต่างๆ ในการนี้ พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนทหาร และตำรวจ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ในจังหวัดตาก และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งพระราชทานกิ่งพันธุ์ฝรั่ง และไก่ประดู่หางดำ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้ารบกวนแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งได้ขุดสระน้ำ จัดทำโป่งเทียม ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า พร้อมจัดชุดเฝ้าระวัง เพื่อให้เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่าง คนกับช้าง

🥬 จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังบ้านหนองหลวง หมู่ 3 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทอดพระเนตรแปลงผัก และการเลี้ยงสัตว์ของครอบครัวนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ขยายผลมาจาก โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา โดยราษฎรได้ทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ทั้งยังมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายกันเองภายในหมู่บ้าน

🏡 บ้านหนองหลวง เดิมชาวบ้านเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า "บ้านโนะผะโด้" ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน เป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 142 ครัวเรือน ราษฎร 568 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษากะเหรี่ยง โอกาสนี้ พระราชทานกิ่งพันธุ์ฝรั่ง และพันธุ์ปลา ไก่ และกบ แก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

#สำนักงานกปร