สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 เสด็จพระราชดำเนิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙

                           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

                 จากนั้น พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในกองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดำเนินงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพันทหารช่างที่ ๙ และกรมสนับสนุน ซึ่งมีการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เพื่อบริโภคภายในกองพลทหารราบที่ ๙ และนำไปผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่าย พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนก จำนวน ๑ ต้น และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงผักและโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

 แปลงผักและโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

             ต่อจากนั้น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานการสำรวจดิน และการปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งได้มีรับสั่งเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีการต่าง ๆ ในพื้นที่อื่น ๆ

           ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

 เสด็จพระราชดำเนิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ ๙

        เวลา ๑๕.๒๒ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

         จากนั้น พันโท วัลลภ ตันติวรรธณ์ ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีของกองพันทหารช่างที่ ๙ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสุขาภิบาล และการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด พร้อมทั้งน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ดเทศ เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙

 

 แปลงผักของกองพันทหารช่างที่ ๙

 สระเก็บน้ำของกองพันทหารช่างที่ ๙

  ทอดพระเนตรแปลงผักโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพันทหารช่างที่ ๙

 ผู้แทนกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแหล่งน้ำ

 พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน

 พระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ ๙

 เป็ดเทศที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย

 เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงภายในโครงการ

         ต่อมา ทอดพระเนตรเป็ดที่เลี้ยงในโครงการ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงผัก โดยมี ทหารพันธุ์ดี กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมภายในโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ ๙ พื้นที่รวม ๒๑ ไร่ และขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติม พื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ ให้มีความจุรวมประมาณ ๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

         ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพันทหารช่างที่ ๙ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำในโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพันทหารช่างที่ ๙ และให้ระมัดระวังเรื่องการรั่วซึมของสระเก็บน้ำด้วย

       จากนั้น ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสระน้ำของ กองพลทหารราบที่ ๙ และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน ความโดยสรุปว่า

       “...มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาร่วมมือกันทำทุกอย่างตามความถนัด เพื่อให้พื้นที่นี้ดีขึ้น แต่หลายแห่งจะเป็นหน่วยงานใครหน่วยงานมัน ของเรามีกำไรที่ทุกคนเข้ามาช่วย กำลังพลก็ได้ความรู้ สามารถช่วยคนอื่นได้ ส่วนตัวก็สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ บางคนก็เอาไปทำเมื่อเกษียณอายุ ได้ออกกำลังกาย มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ตอนที่ไปหนองโพ (เป็นงานของ ร.๙) ฉลองครบรอบ ๔๘ ปี ท่านโปรดเกล้าฯ ให้ใครดำเนินการ ผู้ร้องฎีกาคนแรก ๆ ก็ยังมา รุ่นลูกหลานก็ทำ Young Smart Farmer หลาย ๆ เรื่องก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ก็ค่อย ๆ ทำกันไป ที่นี่ก็ดีแล้วค่อย ๆ ทำไป ในอนาคตอาจจะพัฒนาด้านอื่นต่อไป เช่น กีฬา และให้ใช้เงินอย่างประหยัด อย่าทำในลักษณะรวยแล้วเลิก ให้ร่วมกันทำมีคนที่ทำต่อมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือผู้อื่น ปัจจุบัน คนมีอายุยืนขึ้น ต้องทำไปเรียนรู้ไปจะได้ทำอะไรได้ดี สำเร็จ และมีความสุข...”

        ในการนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ ผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่ ๙ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ และทรงปลูกต้นขนุนเพชรราชา จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้ง ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ และกองพันทหารช่างที่ ๙

 เสด็จพระราชดำเนิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗

 ทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ ๔

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

        จากนั้น พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ กราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นที่รกร้าง เป็นกองขยะขนาดใหญ่ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เพื่อบริโภคภายในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ และนำไปผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่าย ในการนี้ ทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ต้น และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงผักของทหารพันธุ์ดี โดยมี พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการสำรวจดิน และการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่โครงการ และศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการรับรองความปลอดภัยจากสารเคมีในผัก และการตลาดของผักในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ และเนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นกองขยะขนาดใหญ่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานพระราชดำริ ให้ตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเป็นระยะ

 ทอดพระเนตรแปลงผักและผลผลิตของทหารพันธุ์ดี

 ทรงโยนกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ลงในนาข้าวของโครงการ

      ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงาน ความโดยสรุปว่า

        “...พอรู้ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมในโครงการนี้ก็เชื่อว่าผลผลิตที่นี่จะปลอดภัยจากสารพิษ เป็นที่เชื่อมั่นของเกษตรกร สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ทหารผู้ที่อบรมมาจากหลายที่ ก็จะสามารถขยายผลไปที่ต่าง ๆ ได้ เพราะการดำเนินงานจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข ทำให้ได้ความรู้ไปสอนคนอื่นได้อีก ที่นี่ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืน จากพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ อย่าไปถางป่า แบบ ร.๙ เคยรับสั่งว่า ถางป่าปอกเปลือก สำหรับผู้ที่เคยทำที่นี่ พอออกไปก็สามารถไปทำในพื้นที่ของตัวเองหรือให้ความรู้กับคนอื่น พยายามรักษาอาชีพของตัวเองไว้ สืบต่อให้ลูกหลาน หลักวิชาการของมหาวิทยาก็จะช่วยเรื่องการศึกษาค้นคว้า

       ขอขอบใจ ทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันทำ ต่อไปจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ได้มีเพื่อนมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน มาทำพวกนี้ให้แข็งแรง...”

      จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแปลงนาสำหรับปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสุขาภิบาล และการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าว ในการนี้ ทรงโยนกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ลงในนาข้าวของโครงการ และทอดพระเนตรการเลี้ยงเป็ด

       ต่อมา เสด็จฯ ไปยังสระน้ำของมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗

เสด็จพระราชดำเนิน ณ พื้นที่ดำเนินงานของทหารพันธุ์ดี ในศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ ๙ ไร่

      เวลา ๑๑.๐๒ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

      จากนั้น พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานแผนการดำเนินงานของทหารพันธุ์ดี ในศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ ๙ ไร่ ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก โดยแผนงานกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จะดำเนินงานปรับพื้นที่ ก่อสร้างถนน พร้อมลานจอดรถเป็นพื้นคอนกรีต และวางระบบประปา ส่วนระยะที่ ๒ จะดำเนินการนำไม้ดอกไม้หอมไทยมาปลูกตามแผนผังการจัดสวนของโครงการ โดยจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ต่อไป หลังจากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะดำเนินการ

       ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับทราบแผนการดำเนินงานของทหารพันธุ์ดีดังกล่าว และพระราชทานพระราชดำริ ให้ปลูกผักล้มลุกในบริเวณริมตลิ่งที่น้ำท่วมถึง และในพื้นที่โครงการให้ปลูกต้นไม้แบบไล่ระดับ

พื้นที่ดำเนินงานของทหารพันธุ์ดี ในศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ ๙ ไร่

เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา

          ต่อมา เสด็จฯ ทอดพระเนตรสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ ๕๓ ไร่ โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน

       ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งว่า “ในวังใช้ดอกไม้เยอะ แต่ไปหาซื้อได้ยากมาก และมีการใช้สารเคมี” จึงได้พระราชทานพระราชดำริ กับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความโดยสรุป ดังนี้

        ๑. การกำจัดแมลงศัตรูพืช ควรกำจัดและป้องกันโดยวิธีธรรมชาติให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หากจำเป็นต้องใช้ก็ควรใช้แต่น้อย

       ๒. ควรปลูกพันธุ์ไม้หอมให้หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ควรปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว และน่าจะนำไม้หอมจำพวก ชมนาด และมะลิ มาปลูกไว้ที่นี่ เพื่อจะได้นำส่งเข้าสำนักพระราชวังสำหรับใช้ในพิธีการต่าง ๆ

      จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา

เสด็จพระราชดำเนิน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙

           เวลา ๑๓.๔๔ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

          จากนั้น พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ โดยบริเวณนี้ จะมีทั้งพื้นที่การปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ และโรงเรือนสำหรับรวบรวมเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เช่น ลานตาก และการดำเนินการคัดแยก เป็นต้น ตามขั้นตอนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืชและบรรจุเมล็ดพันธุ์พืช ๑๐ ขั้นตอน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการสำรวจดิน และการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่โครงการ ต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอาคารทำความสะอาด และคัดเมล็ดพันธุ์ โดย พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานในระยะต่อไป ในการบรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งยังขาดเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และอาคารสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์

         ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ สำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และอาคารสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี และเกษตรกรต่อไป

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองพลทหารราบที่ ๙

 แปลงผักของกรมสนับสนุน

อุปกรณ์ภายในอาคารทำความสะอาด และคัดเมล็ดพันธุ์

          ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองพลทหารราบที่ ๙ โดยมี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งเป็นโรงเรือนสำหรับคัดบรรจุผลผลิตของโครงการ สามารถนำไปจำหน่ายได้ และทรงปลูกต้นชะมวง จำนวน ๑ ต้น ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการรับรองผักปลอดภัยของโครงการ และทอดพระเนตรการคัด ตัดแต่ง และบรรจุผัก ภายในโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้ง ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

           จากนั้น นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยกรมปศุสัตว์ จะนำไก่พันธุ์ดีจากจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ไปมอบให้ที่โครงการ และในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริว่า สำนักงาน กปร. มีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทางพื้นที่ภาคใต้อยู่ ขอให้ไปตรวจสอบพันธุ์ และปริมาณที่มีว่าเพียงพอสำหรับบริการในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่​​​​​​​


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.