สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การเรียนการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องอาหาร 5 หมู่ การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกลบระคน ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรนักเรียน การสาธิตการทำปลาดุกแดดเดียว มะพร้าวแก้ว และขนมกล้วย การงานอาชีพนักเรียน “การซ่อมแซมเสื้อผ้า” การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ไม้ผล การสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ปศุสัตว์ และประมง โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อีกครั้ง โดยครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ ปกติจะมาเยี่ยมอย่างน้อย 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง การดำเนินงานประสบความสำเร็จไปด้วยดี เนื่องจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้สามารถเยี่ยมโรงเรียนได้เกือบ 50 โรงเรียนในทั่วทุกภูมิภาค ขอบคุณทุกคนในพื้นที่ที่มาต้อนรับเป็นอย่างดี ตอนนี้ทุกคนได้ใช้ทักษะที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อให้สามารถทำงานได้เหมือนสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง นักเรียนยังได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ วิชาการ ทัดเทียมกับผู้อื่น ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป และโรคติดต่อ ดังนั้น จึงขอให้รักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล รักษาความสะอาดบ้านเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่โรงเรียนและสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชน ขอขอบคุณ ชื่นชม ทุกคนที่ช่วยกันผลิตหัตถกรรม และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร ถึงแม้ว่าการจำหน่ายอาจมีปัญหาบ้าง ก็สามารถแก้ไขปัญหาในการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เดือนนี้เป็นเดือนสิ้นสุดปีงบประมาณ ขอให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการมีความสุข ความชื่นบานที่ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการถ่ายทอดความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ประเทศต่อไป