สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

 เพื่อประทับรถรางพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เบตง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.