สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

     วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

     ต่อมา ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายในอาคารอเนกประสงค์ และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีที่ผ่านมา แผนการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และประชาชนโดยรอบ ผลการดำเนินโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ และโครงการตามแนวพระราชดำริ

    โอกาสนี้ ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 87 ลงในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 โดยมีเลขาธิการ กปร. ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ กข 87 ในครั้งนี้ และทรงรับฟังรายงานการใช้เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก จากการทำนาเพื่อลดโลกร้อน และโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดนครนายก จากแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ผ่านมา การปลูกโสนอัฟริกัน โดยวิธีปักดำ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการเลี้ยงปลาในนาข้าว จากนั้น ทรงปล่อยปลาในนาข้าว และทรงรับฟังรายงานกล้วยน้ำว้าพันธุ์ สุโขทัย 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.