สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ มีรายละเอียดดังนี้

                  เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน และข้าราชการ เฝ้าฯ รอรับเสด็จ ในการนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล แก่ชาวบ้าน ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน

            ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง การดำเนินงาน ตามพระราชกระแส จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาดนตรีไทยและคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรกิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน ๓๐ ครัวเรือน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมห้องสมุด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามลำดับ

           ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ โดยสรุปความว่า ให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

          เวลา ๑๒.๒๕ น. เสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ สำนักงาน กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน และข้าราชการเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูและนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผลแก่ชาวบ้าน ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน และผู้แทนกรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน และพระราชทานพระราชดำริ “ให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง ตามที่ครูใหญ่ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน” โดยสำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณ กปร. ประจำปี ๒๕๕๙ แก่กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการสนองพระราชดำริโดยการดำเนินขุดสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน โดยกรมชลประทาน ดำเนินการ ขุดลอกและขุดขยายสระเก็บน้ำกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร พร้อมก่อสร้างทางรับน้ำเข้าสระ จำนวน ๒ แห่ง และทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑๑,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้งให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

           จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ซ่อมจักรยาน ตัดผม ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมแปรรูปผลผลิต และโรงอาหาร เสด็จฯ เข้าอาคารเรียน ทอดพระเนตรชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน กิจกรรมเลี้ยงปลา และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามลำดับ

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.