สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

✨ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

💛 ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบก ดำเนินงานสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหาร ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทหารและประชาชนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2522 มีกรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยงานหลัก อบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดภัย ผลิตและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้แก่ผู้สนใจ และเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 811 ไร่ มี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการประมงน้ำจืด โครงการปลูกพืช มี 6 กิจกรรม ได้แก่ ปลูกผักโตเร็ว ปลูกผักไร้ดิน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สาธิตไม้ผล ทำนาข้าว และปลูกผักกางมุ้ง โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร ได้แก่ กิจกรรมการแปรรูปหม่อนผลสด และโครงการการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ และกิจกรรมการเลี้ยงโคนม

🌾 ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การดำเนินของงานศูนย์ทดลองเลี้ยงแพะพันธุ์ผสมพระราชทาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ การผสมพันธุ์แพะ มีการทดลองผสมข้ามสายพันธุ์แพะเพื่อพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลาง เติบโตเร็ว อัตราการให้เนื้อสูง จำหน่ายได้ราคาดี เป็นต้นแบบเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนต่อไป

💜 โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดี ถึงประโยชน์ของการทำเกษตร ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนคนไทยและประเทศชาติได้สืบไป

#เกษตรรวมใจ

#ทหารพันธุ์ดี

#สำนักงานกปร