ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

✨ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

💻 ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน อาทิ

📚 กิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือ 2,473 เล่ม เจ้าหน้าที่จาก กศน.อำเภอนาทม ช่วยให้ความรู้เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ จัดหาสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมรักการอ่าน 📖 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลาย จะได้มีความรู้เพิ่มพูน หมั่นทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ ผลการเรียนจะได้ดีขึ้น

💰 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร และสวัสดิการการศึกษา โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสหกรณ์ ได้ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด และที่นิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร เมื่อกลับมาแล้ว ได้เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟัง ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ คิดร่วมมือกันทำงาน และเรียนรู้กิจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ นำไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำวัน

🥘 กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 🥛 ส่งเสริมให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ช่วยฝึกเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย และการประมาณตน ทานแบบถาดหลุม กับข้าว 2 อย่าง ผลไม้เป็นกล้วยไข่ ปลูกได้เองในโรงเรียน

🌾 กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน ปลูกผัก , ไม้ผล , เลี้ยงสุกร ลูกสุกรจำหน่ายได้แล้วตัวละ 1,500 บาท , เลี้ยงไก่ไข่ , ไก่พื้นเมือง , เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสามัคคี ช่วยสอนการแปรรูป ทำน้ำพริกเห็ด และแหนมเห็ด จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook ของโรงเรียน

❤️ โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาร่วมกันจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี และราษฎรบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคีได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎรบ้านนาสามัคคี เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อีกด้วย

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือรวม 1,758 เล่ม จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และให้นักเรียนนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงทุกวัน

💰 กิจกรรมสหกรณ์ สอนให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่าย นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดฯ ได้สนับสนุนการจัดสร้างอาคารสหกรณ์หลังใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสหกรณ์ให้กับชุมชน

🌾 สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ผลผลิตเป็นอย่างดี ทั้งด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง และยังเปิดเป็นศูนย์บริการความรู้ ด้านการเกษตร 6 ฐาน อาทิ การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่, การเลี้ยงสุกร, การปลูกผักสวนครัว, การทาบกิ่ง และตอนกิ่งไม้ผล มีประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และสามารถพัฒนาต่อยอดการปลูกมะนาว และเงาะ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวโดยเพาะการเลี้ยงไก่ไข่ ในวันนี้ ได้สาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยปริมาณไข่ไก่ที่สามารถผลิตได้ในแต่ละสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทรงชื่นชมการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปประยุกต์การคำนวณตัวเลขกับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ

👩‍🌾 ด้านการฝึกอาชีพ มีการสอนการแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้ในโรงเรียน อาทิ หน่อไม้ดอง, มะนาวดอง และปลาดุกแดดเดียว รวมถึงการทำไม้กวาดดอกหญ้า, การทำขันหมากเบ็ง พานพุ่มดอกไม้ เพื่อใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึง การเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น