สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. His Royal Highness The Crown Prince Tupoutofa Ulukala มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา และ Her Royal Highness The Princess Angelika Latufuipeka Tuktaho เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร ตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. His Royal Highness The Crown Prince Tupoutofa Ulukala มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา และ Her Royal Highness The Princess Angelika Latufuipeka Tuktaho เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร ตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร. นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับ
.
จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงประทับบนรถรางเพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยทรงสนพระทัยเป็นพิเศษที่จะเรียนรู้จากฝ่ายไทยในด้านการเพาะปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เนื่องจากในปัจจุบัน ราชอาณาจักรตองกา ต้องนำเข้าสินค้าเกษตรและปลาน้ำจืดจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม อีกด้วย
.
ทั้งนี้ประเทศไทยและราชอาณาจักรตองกา มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมายาวนาน โดยในปี 2558 สำนักงาน กปร. ได้มอบหมายผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ และนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ให้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ของสำนักพระราชวังตองกา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และราชอาณาจักรตองกาได้ส่งสมาชิกราชวงศ์และเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนหลายครั้ง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีความเชี่ยวชาญและราชอาณาจักรตองกาให้ความสำคัญ

#สำนักงานกปร
#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ