ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนานกเค้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ      

        จากนั้นเสด็จฯ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ การนี้นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริ ต่อจากนั้นนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางการพัฒนาตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ผลการดำเนินงาน 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ต่อมาเสด็จพระดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลป์ภายในอาคาร ทรงรับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสกลนคร และการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และการอนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

         ต่อมาทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม จากนั้นทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปยังฝายตา-ยอด ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานศึกษาและพัฒนาประมง และทรงปล่อยพันธุ์ปลากินพืช 9 ชนิด จำนวน 999 ตัว  

        จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ บริเวณหน้าอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติ รับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว และงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์  

      ทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปรับฟังรายงานการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และจากเกษตรกร ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ สาขา 4 แห่ง ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการสนองพระราชดำริด้านการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  

         จากนั้นทรงประทับรถรางพระที่นั่งไปยังบริเวณเต็นท์หน้าอาคาร Information ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และงานศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคาร ณ ภูพาน ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โอกาสนี้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปนกเค้าแมว  

      ทรงพระดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เบิกตัว นายกานต์ คำทะเนตร น้อมเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 55238 เนื้อที่ 31 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่บริเวณป้ายชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 จากนั้นพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

      ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยทอดพระเนตรการดำเนินงานจำนวน 17 กิจกรรม ตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จัดถวายรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 39 ปี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูป่าไม้และดิน การพัฒนาด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัย จนก่อเกิดเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพลายตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด โดยเฉพาะรางวัลต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ ได้รับ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกรมการท่องเที่ยวและกีฬา รางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และรางวัล Thailand Awards 2021 รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ