สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร

พร้อมกับเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วางที่หน้าโกศ และทรงร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ในโอกาสนี้ด้วย

            นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2486 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย และปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส เข้ารับราชการในปี2519 ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ดังนี้ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คนที่ 3 ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการฝ่ายหาทุนโครงการสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดำริ
          นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ได้แก่เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 มหาวชิรมงกุฎ. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต สมรสกับนางพยางค์ สุวรรณทัต มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือนายปิยะศักดิ์ สุวรรณทัต และนางสาวพิรยา สุวรรณทัต ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ด้วยโรคมะเร็งปอด
ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 รวมสิริอายุ 76 ปี

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.