สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

 ทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ และความก้าวหน้าของโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานปศุสัตว์เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้


 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.