สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เพื่อทอดพระเนตรการแสดงหมอลำของนักเรียน ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1,001 ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ (การใช้โปรแกรม Scratch) จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตร เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำพวงกุญแจตัวหนอน การประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้า การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก การกัดลายกระจก เป็นต้น การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.