สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

✨ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

📌 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยงสัตว์ทะเล การคัดและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเล กระบวนการในการผลิตเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล การจำลองระบบนิเวศน์ภายในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ระบบบำบัดน้ำ (โปรตีนสกิมเมอร์) การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอาร์ทีเมีย การบรรจุอาร์ทีเมียแช่แข็ง และเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มทะเลฯ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และสินค้าจากชุมชน ที่นำมาจำหน่ายภายในร้านค้า

💙 ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เกิดขึ้นจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดน้อยลง รวมทั้งพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและปัจจัยอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกเรือไปจับสัตว์น้ำธรรมชาติในทะเลที่ห่างไกลมีต้นทุนสูงขึ้นมาก จนกระทั่งสัตว์น้ำที่จับได้ขายแล้วไม่คุ้มทุน จึงทรงริเริ่มให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานในพื้นที่ดินนาเกลือริมทะเล เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป

🐠 ปัจจุบันฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยและคืนความสมดุล สู่ธรรมชาติ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมง ทั้งผู้จับสัตว์น้ำและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น จนก่อเกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกในทะเลที่เปรียบเสมือนปะการังเทียมลอยน้ำและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริส่งผลให้ราษฎรและเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคง

#ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

#สำนักงานกปร