ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

🪖 โอกาสนี้ ทรงเปิด “ร้านทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 ” เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลทหารราบที่ 7 อาทิ กิ่งพันธุ์ไม้ผล ผักสด และพืชผักพื้นเมืองรวมถึงอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากครอบครัวของกำลังพลและชุมชนโดยรอบ จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการทหารพันธุ์ดี ที่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูกผักปลอดภัย ให้กำลังพลได้ฝึกปฏิบัติจริง นำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ และขยายผลไปยังชุมชนของตนเองได้ ในการนี้ ได้พระราชทานชื่อฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ที่ผ่านการทดสอบขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ว่า ”พันธุ์ดกงาม“ ผลใหญ่ เม็ดน้อย เนื้อหนา กรอบนอก ฟูใน รสชาติหวาน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา จะดำเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรต่อไป

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงาน "โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ " ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เนื่องจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชต่างๆ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืช โดยกองทัพภาคที่ 3 พิจารณาให้ใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 28 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ

🥬 โอกาสนี้ ทรงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ “ของขวัญ” ซึ่งเป็นผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ที่ได้พระราชทานชื่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และพระราชทานชื่อพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ ผักกาดหอม กลุ่มผักกาดหอมห่อ พระราชทานชื่อว่า “สลัดคนดี“ ผักกาดหอม กลุ่มฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก พระราชทานชื่อว่า ”สลัดรสดี“ ผักกาดหอม กลุ่มกรีนโอ๊ค พระราชทานชื่อว่า ”สลัดขายดี“ จากนั้น ทอดพระเนตรกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักของทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 เช่น การนำเมล็ดออกจากผล การทำความสะอาด การลดความชื้น การคัดเกรด และการบรรจุซอง ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ข้าราชการ ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7

#ทหารพันธุ์ดี

#สำนักงานกปร