ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

✨ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและโมเดลการจำหน่ายสินค้า จากนั้น รับฟังผลการดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต่อจากนั้น เสด็จฯ อาคารรัตนเกษตร ทรงปลูกต้นคูณม่วง จำนวน 1 ต้น และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ชุด

ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต เกิดจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2561 ให้พัฒนาที่ดิน ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินประมาณ 117 ไร่ เมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีอาคารศูนย์เรียนรู้และอาคารต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรือนปลูกผัก อีกทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปลูกพืชไม้ผล และปลูกป่า เพาะกล้าไม้ ภายในศูนย์ฯ

Cr. ภาพจากกรมชลประทาน