สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปิยชาติ พัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

    โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสที่จบการศึกษา โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของบุตรหลาน ข้าราชการ ทหารและประชาชนในเรื่องสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2563 รวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงเรียน ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงทอดพระเนตรวิดีทัศน์กิจกรรมการดำเนินงาน 8 กลุ่มสาระ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย และการแสดงโขน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนเกษตร ในการนี้ ทรงปล่อยปลา 9 ชนิด รวม 99 ตัว บริเวณริมน้ำนครนายก ทรงปลูกต้นสักทอง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนมัธยมเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน และทรงเยี่ยมราษฎร อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.