สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผัง ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่ นายสุธา อินยอด ราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณตำบลนิคมพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๑๐๗๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

     ๑) งบประมาณจาก กปร. เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อย่างละ ๒ เครื่องรวมทั้งติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๒,๐๔๐ เมตร และกิจกรรมประกอบอื่น ๆ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓

      ๒) งบประมาณปกติ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ สายที่ ๑  ๒ ๓ (บางส่วน)    ๗ และ ๘ ความยาวรวม ๒๒,๗๕๕ เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕

     ภาพรวมการดำเนินงานในระยะที่ ๑ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

  • ระยะที่ ๒ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทานจะใช้งบประมาณปกติ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ สายที่ ๓ (ส่วนทที่เหลือ)  ๔ และ ๕ ความยาวรวม ๘,๓๔๓ เมตร

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบบประปาบ้านผัง ๑๖” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวนประมาณ ๒,๓๔๙ ครัวเรือน ราษฎร ๗,๖๖๓ คน ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

  

 

 

 

 

   

 

 

           งานก่อสร้างบ่อชักน้ำดิบ                                                                                                งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ   

 

  

   

 

 

 

 

 

งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่