สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายนคร ถาโคตร ราษฎรบ้านซำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองน้ำชะโนดบริเวณ บ้านซำเจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/935 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559)

 

ผลการดำเนินงาน

             กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณความจุเป็น 224,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดความลึก 3.50 เมตร พื้นที่ 35 ไร่ ปริมาตรดินขุด 39,936 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างคันดิน ถมบดอัดแน่น ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น 55,727 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารท่อทิ้งน้ำ ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 20 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561

ขุดลอกแหล่งน้ำปริมาตรดินขุด 39,936 ลูกบาศก์เมตร 

 

ขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารท่อทิ้งน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ทำให้ราษฎร 3 หมู่บ้าน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี จำนวน 390 ครัวเรือน 1,500 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 400 ไร่ และฤดูแล้ง 120 ไร่

สามารถดาวโหลดไฟว  pdf.ได้ที่นี่