สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เรื่องเดิม

           วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

          “...ขอให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร และราษฎรบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายสันเจริญ การก่อสร้างถังพักน้ำและขุดลอกลำห้วยบางอะ พร้อมก่อสร้างฝายต้นน้ำเพื่อให้โรงเรียนสามารถสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการติดตั้งรางน้ำฝนและถังเก็บน้ำฝนทุกอาคารเรียน...”

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกฝายบ้านสันเจริญ พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ
และอาคารประกอบ ความยาว ๗๓๔ เมตร เชื่อมต่อกับแนวท่อส่งน้ำเดิมของโครงการฝายบ้านสันเจริญ รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณปลายท่อของระบบส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญ และติดตั้งรางระบายน้ำฝนภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ความยาว ๒๕๑ เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสันเจริญ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร มีแหล่งน้ำต้นทุนในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและครู จำนวนประมาณ ๑๗๗ คน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

 

 

   

 

 

 

 

งานขุดลอกฝายบ้านสันเจริญ

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว ๗๓๔ เมตร

พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร

 

 

 

 

 

 

   

   

 

ครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

 

 

สามารถดาวโหลดpdf.ได้ที่นี่