สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองท่ากระจาย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ นายวีรวุฒิ อินนาปา ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลคลองพา และตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๑๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ชนิดกล่องเกเบี้ยน ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร และยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายและขวา ขนาดความสูง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร ทั้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณตัวฝาย ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

          ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านสมอทอง – บ้านชายท่าร่วมพัฒนา” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา จำนวนประมาณ ๒๗๐ ครัวเรือน ราษฎร ๑,๐๘๐ คน และราษฎรบ้านสมอทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอทอง จำนวนประมาณ ๓๑๑ ครัวเรือน ราษฎร ๑,๒๔๔ คน และพื้นที่การเกษตร จำนวนประมาณ ๗๕๐ ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

บริเวณหัวงานโครงการฯ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวรชนิดกล่องเกเบี้ยน

ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร และยาว ๔๔.๐๐ เมตร

พร้อมก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายและขวา

ขนาดความสูง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร

 

 

  

 

 

 

 

 

 

งานก่อสร้างฝายกึ่งถาวร พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งชัน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา และราษฎรบ้านสมอทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอทอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงพื้นที่การเกษตร จำนวนประมาณ ๗๕๐ ไร่

ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่