สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองซำและหนองสังข์กัน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ ไว้เป็นโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายเรือง วันนุบล ราษฎรตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม ไปยังตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/30455 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559)

 

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกหนองซำหรือหนองซำน้อย พื้นที่ 66 ไร่ปริมาณดินขุด 300,000 ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกหนองสังข์กัน พื้นที่ 33 ไร่ ปริมาณดินขุด 160,000 ลูกบาศก์เมตร และงานขุดลอกคลองสาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างหนองซำกับหนองสังข์กัน ความยาว 2,210 เมตร รวมทั้งปรับปรุงฝายเดิมและก่อสร้างอาคารประกอบในบริเวณแหล่งน้ำที่ขุดลอก ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 65 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562

ขุดลอกหนองซำน้อย พื้นที่ 66 ไร่

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขุดลอกหนองสังข์กัน พื้นที่  33 ไร่

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                 ทำให้ราษฎรตำบลโพธิ์กระสังข์ จำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 1,871 ครัวเรือน  4,409 คน รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 250 ไร่ และในฤดูแล้ง 100 ไร่

 

สามารถดาวน์โหลดไฟว์ PDF ได้ที่นี่