สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นางสาวปนัดดา แสนสุภา ราษฎรบ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และ ทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.3/11180 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560)

 

ผลการดำเนินงาน

             กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ส่งผ่านท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 4,150 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และบ่อพักน้ำขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรใช้สำหรับ อุปโภคบริโภค ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

 

ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ และบ่อพักน้ำแล้วเสร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ

               ทำให้ราษฎรบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 140 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝน 1,300 ไร่ และในฤดูแล้ง 750 ไร่

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ได้ที่นี่