สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวดอนต้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวดอนต้อนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายเสริม จันทำมา ราษฎรบ้านหนองบัวดอนต้อน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการขยายระบบท่อส่งน้ำใต้ดินจากตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มายังตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/4604 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

ผลการดำเนินงาน

            กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราการสูบน้ำ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบและแพสูบน้ำ ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดัน ชนิด AC ชั้น 20 ความยาว 5,140 เมตร และคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สาย MC ยาว 2,080 เมตร สาย 1R-M ยาว 1,100 เมตร  สาย 2R-MC ยาว 620 เมตร และสาย 1L-MC ยาว 230 เมตร ก่อสร้างอาคารควบคุมเก็บวัสดุ และขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ความยาวรวม 40 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562

 

บริเวณจุดตั้งสถานีสูบน้ำ

 

บริเวณที่จะก่อสร้างแนวคลองส่งน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

               ทำให้ราษฎร จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 1,100 ครัวเรือน 4,200 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ในฤดูฝน 4,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 1,500 ไร่

 

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ได้ที่นี่