สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเกษตรภายในโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเกษตรภายในโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล 0010/7046 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560)

 

ผลการดำเนินงาน

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเกษตร ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแบบผิวดิน ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หอกระจายน้ำแบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ระบบกระจายน้ำพร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะสูบน้ำจากสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยจะมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาระบบสูบน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563

 

 

แหล่งน้ำสาธารณะที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำ

 

แปลงสาธิตของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ พื้นที่ 4 ไร่ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น แปลงสาธิตการปลูกพืชผักปลอดภัย การเลี้ยงสุกร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น สามารถเป็นแปลงสาธิตในพื้นที่อำเภอหนองแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพของราษฎร

 

สามารถดาวน์โหลดไฟว์ PDF ที่นี่