สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เรื่องเดิม

           วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

           “...ให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทาง
ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยเหมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยเหมือง รวมทั้งบ้านเรือน
ของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง...” 

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ๒ ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๑.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว ๓,๐๖๓ เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารบ่อพักน้ำ ขนาดความจุ ๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง อาคารบ่อพักน้ำขนาดความจุ ๗๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ แห่ง และติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง มีแหล่งน้ำต้นทุนในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและครู จำนวนประมาณ ๑๔๒ คน รวมถึงส่งน้ำให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหมือง และราษฎรในพื้นที่โดยรอบ ประมาณ ๒๘๔ ครัวเรือน ราษฎร ๕๑๐ คน ให้ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

  

 

  

 

 

 

 

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ๒ ช่องสี่เหลี่ยม

ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๑.๒๐ เมตร

  

 

 

 

 

บริเวณเส้นทางที่จะติดตั้งระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว ๓,๐๖๓ เมตร

พร้อมก่อสร้างอาคารบ่อพักน้ำ รวมจำนวน ๕ แห่ง

 

  

 

 

 

 

 

ครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหมือง และราษฎรในพื้นที่โดยรอบ

ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

สามารถดาวโหลดpdfได้ที่นี่