สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ นายฮารงค์ มะแม ราษฎรบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ ๑  ๒  ๓  ๗ และ ๘ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๓๕๒๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตร พร้อมท่อปากคลองส่งน้ำ และก่อสร้างคันกั้นน้ำ จำนวน ๓ แห่ง พร้อมกิจกรรมป้องกันตลิ่ง รวมทั้งก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
  • ระยะที่ ๒ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ๑ข – สายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว ๕๐๐ เมตร และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๑  ๒  ๓  ๗ และ ๘ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ ๑,๒๕๙ ไร่ ให้ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

  

 

 

 

 

 

 

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๓ ช่องทางสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตร พร้อมท่อปากคลองส่งน้ำ และคันกั้นน้ำ จำนวน ๓ แห่ง 

 

 

พื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๑  ๒    ๗ และ ๘ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่