สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหินลับ หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในอำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๘.๕/๕๒๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อดำเนินการในพื้นที่หัวงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ประกอบด้วย การก่อสร้างทำนบดินพร้อมส่วนประกอบ ขนาดสันทำนบกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๖๕ เมตร พร้อมงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
  • ระยะที่ ๒ และ ๓ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ กรมชลประทานจะใช้งบประมาณปกติ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม ๑๓,๗๔๐ เมตร สำหรับส่งน้ำจากโครงการฯ ให้กับราษฎรในพื้นที่

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทำนบ ๑ ร่วมใจ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรจำนวน ๙ หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวนประมาณ ๒,๔๘๑ ครัวเรือน ราษฎร ๙,๘๐๘ คน และพื้นที่การเกษตร รวมจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างทำนบดินพร้อมส่วนประกอบ

ขนาดสันทำนบ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร และสูง ๑๐.๖๕ เมตร

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณที่จะดำเนินงานโครงการฯ อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งใช้ในการถลุงแร่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมถึงพื้นที่การเกษตร จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่