สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอ่างเก็บน้ำเลย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรื่องเดิม

       เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำ ให้ราษฎรในลุ่มน้าเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ได้ตลอดปี

       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการส้ารวจ ออกแบบ เตรียมความพร้อมของพื้นที่ และเริ่มก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๕๕ โดยก่อสร้างถนนทางเข้าและบริเวณภายในโครงการ วางท่อลอดถนน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคาร ที่ทำการบ้านพัก ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๓๕.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

      ประโยชน์ของโครงการ เป็นแหล่งกักเก็บน้าช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิ ต้าบลหนองคัน และตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง และตำบลทรายขาว ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิง อำเภอวังสะพุงรวมจำนวน ๑๐,๒๒๘ ครัวเรือน ประชากร ๔๗,๗๒๑ คน ได้มีน้าสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๙,๖๐๐ ไร่

       นอกจากนี้ ยังมีส่วนสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งมีโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการอยู่อย่างเกื้อกูลกัน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ช้างป่าไม่ให้สูญพันธุ์ และแก้ปัญหาช้างป่าออกมากินพืชผลของชาวบ้านท้าให้เดือดร้อน แล้วช้างป่าก็อาจถูกท้าร้ายด้วย

 


 

กลุ่มนโยบายพิเศษ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔