สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โครงการภูฟ้าพัฒนา

ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

hghghghghg

 

                   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงปลาของราษฎรบ้านห่างทางหลวง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองบริเวณบ่อดักตะกอนเพื่อให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ

 

                   ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่โครงการและได้มีการสำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อทราบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาภูเขากบภูเขา เพื่อเป็นอาหารประเภทโปรตีนแก่ราษฎรในพื้นที่

 

                   ราษฎรในพื้นที่โครงการมีแหล่งผลิตอาหารเพิ่มขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยังสร้างจิตสำนึกหวงแหนรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าให้อยู่ตลอดไป

 


ผลิตพันธุ์ปลาลำธารภูเขาและกบภูเขาและปล่อยลงแหล่งน้ำโครงการ จำนวน 100,000 ตัว


 

สำรวจชลวิทยากรประมงในแหล่งน้ำโครงการ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

ข้อมูล  :  ณ  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่