สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก