สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฐานข้อมูลศูนย์การศึกษาและพัฒนาฯ

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์
ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา     สถิติผู้เข้ารับการอบรม

43,925 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ปี 2565)

2,327 คน
60 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ปี 2565)

56,049 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (ปี 2565)

7,148 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ปี 2565)

6,164 คน
4,420 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ปี 2565)

33,344 คน
170 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (ปี 2565)