สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1. ชุมพร
2. สุราษฎร์ธานี
3. นครศรีธรรมราช
4. ระนอง
5.กระบี่
6.พังงา
7.ภูเก็ต