สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

1. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
2. นาย เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร                                        
3. กรุงเทพมหานคร
4. มูลนิธิชัยพัฒนา
5. กรมชลประทาน                
6. กรมพัฒนาที่ดิน
7. กรมปศุสัตว์
8. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9. กรมป่าไม้
10. กรมประมง
11. กรมวิชาการเกษตร
12. กรมส่งเสริมการเกษตร