สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑ - ๙


ครั้งที่ ๑        วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดเพชรบุรี         
ครั้งที่ ๒        วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓        วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมณีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๔        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕        วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๖        วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๗        วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๘        วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๙        วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

: ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔