สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

PM-05 คู่มือกระบวนงานขยายผลและประชาสัมพันธ์ ปี 53