สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แผนซ่อม)