สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปความว่า ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ที่ประสบปัญหาท่อส่งน้ำชำรุด และถังเก็บน้ำมีความจุไม่เพียงพอ โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำเพิ่มเติม ให้สามารถส่งน้ำให้กับโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี

 

ผลการดำเนินงาน

               กรมชลประทานดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียวพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๓,๐๙๘ เมตร ถังเก็บน้ำ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง ถังเก็บน้ำ ความจุ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอาคารฝายหินก่อ ขนาด ๙.๕๐ x .๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้แล้ว

 

    

                                  ระบบท่อส่งน้ำ                                   อาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำ

 

     

                                       ถังเก็บน้ำ                                              ฝายหินก่อ

ประโยชน์ที่ได้รับ

         เพิ่มแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปิล๊อกคี่ บ้านห้วยน้ำขุ่น และบ้านเกริงแกะ จำนวน ๓๖๐ ครัวเรือน ๑,๓๘๐ คน

         

สามารถดาวน์โหลด pdf.ที่นี่