สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

                      ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เป็นโครงการที่ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว ได้มีหนังสือกราบบังคลทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาและบริการความรู้ทางด้านกสิกรรม ในลักษณะเดียวกับศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระมหากรุณาให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต ตามคำกราบบังคมทูลของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวลาว

 
                  มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นบริเวณพื้นที่หนองเต่า บ้านโพนสิม เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในเนื้อที่ 263 ไร่ (42 เฮกตาร์) โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรในลักษณะเดียวกับศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ในสาขาหลัก คือ การพัฒนาดิน การปลูกพืชและผลไม้ การปลูกข้าว งานปศุสัตว์ งานประมง งานชลประทาน และงานป่าไม้
 
ผลการดำเนินงาน ปี 2555        

1.โครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการฯ และอาคารที่ทำการในกิจกรรมด้านประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน ด้านพืช ป่าไม้ พร้อมวางระบบไฟฟ้า รวมทั้งได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ จัดสร้างถนนภายในศูนย์ฯ และขึ้นรูปแปลงกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม

 

2. ด้านบริหารจัดการ

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะทำงานฝ่ายไทย ได้จัดการประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต และ ดร.คำเผย ผันหะจอน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายลาว รวมทั้งสิ้น 40 คน เพื่อระดมความคิดเห็นวางแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านข้าว และด้านป่าไม้

กิจกรรมด้านป่าไม้ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางนา สะเดา จำปาลาว จำปีสิรินธร รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ที่มา : สำนักงานประสานงานโครงการพื้นที่ 2
ข้มมูล ณ วันที่ : 17 เมษายน 2556
 

ผลการดำเนินงาน ปี2556

ด้านป่าไม้

ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ของศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต สู่เกษตรกร นักพัฒนาชนบท นักวิชาการ ตลอดจนราษฎร สปป.ลาวในกิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้พร้อมระบบน้ำ ขนาด 40x40 เมตรจำนวน 1 แห่ง อาคารปฏิบัติงานชั่วคราว ขนาด 6x12 เมตร จำนวน1 หลัง จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 40,000 กล้า ขนาดเล็กจำนวน 100,000 กล้า พื้นที่รวม 225 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตด้านป่าไม้จำนวน 7 แห่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติตามแนวพระราชดำริด้านป่าไม้ ระยะทาง 400 เมตร และจัดทำป้ายต้นทางป้ายสื่อความหมาย ป้ายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ขนาด กว้าง 10.5 เมตร สูง 3.70 เมตรจำนวน 8 ชุดพร้อมทั้ง สาธิตการก่อสร้างฝายต้นน้ำ 3 แบบ จำนวน 3 แห่ง (แบบผสมผสานแบบกึ่งถาวร แบบถาวร)

 

 

                                  อาคารปฏิบัติงานชั่วคราวและเรือนพาะชำกล้าไม้

 

 

                                   ป้ายสื่อความหมายและสาธิตการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

 

 

 

ด้านชลประทาน

ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในศูนย์ฯประกอบด้วยอาคารรับน้ำและโรงสูบพร้อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 แห่ง และหอถังพักน้ำพร้อมถังไฟเบอร์กลาสขนาดจุ 2,500 ลิตร 4 ถัง จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งวางท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 1แห่ง รวมระยะทางยาว 2.852 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและสร้างระบบการกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนมกราคม2557 

คลองส่งน้ำ

อ่างหนองเต่า

 
 
ทำให้สภาพป่าในพื้นที่225 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 300 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในระยะยาวนอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างราษฎรและหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลและเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต จำนวน 300 ไร่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปี 

                 ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2

                 ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2557

                สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่