สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สรุปความว่า ให้พิจารณาปรับปรุงท่อส่งน้ำ ก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบกรองน้ำ พร้อมขุดลอกลำห้วยด้านหลังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี

 

ผลการดำเนินงาน

            กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จำนวน ๓ แห่ง ความจุรวม ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียวพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔,๕๖๔ เมตร ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แห่ง ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ แห่ง และขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้แล้ว

     

                    ขุดลอกสระเก็บน้ำภายในโรงเรียน                       ถังเก็บน้ำ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร

    

                          อาคารโรงเก็บเครื่องกรองน้ำ                                   ขุดเจาะบ่อบาดาล

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

           เพิ่มปริมาณน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับครูนักเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย และราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมทั้งสามารถเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่โรงเรียน ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน และราษฎรบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๕๑๗ ครัวเรือน ๑,๔๖๕ คน

สามารถดาวน์โหลด pdf.ที่นี่