สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

 

ผลการดำเนินงาน

                 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร ความสูง ๓ เมตร พร้อมขุดเปิดหน้าดินด้านหน้าและท้ายฝาย และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ความยาวทั้งสิ้น ๔,๘๖๘ เมตร ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

     

ขุดเปิดหน้าดินด้านและท้ายฝาย

 

      

                                          เตรียมวางระบบท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

                 เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านคา สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๘ และ ๑๓ ตำบลบ้านคา พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๕๑๕ ไร่ ราษฎร ๑๖๔ ครัวเรือน จำนวน ๔๙๒ คน และส่งน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้และอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น ๖๐๐ ไร่

สามารถดาวน์โหลด pdf. ที่นี่