สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในลักษณะรูปแบบของการดำเนินงานของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการเกษตรเพื่อโภชนาการและกิจกรรมอื่นๆ

ผลการดำเนินงานปี 2555

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ปรับปรุงเตียงนอนอาคารสิรินธร 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

- ปรับปรุงบ่อพักน้ำของระบบผลิตประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในโรงเรียน
 


งานส่งเสริมด้านการผลิต

1. ส่งเสริมการผลิตอาหารของโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่นักเรียน เช่น การเลี้ยงสุกร เป็ดเทศ ไก่ พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว

2. ขยายผล ส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการจัดแสดงจุดสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน

3. จัดฝึกอบรมครูและนักเรียน จำนวน 200 ราย เกี่ยวกับการบริหารจัดารทรัพยากรประมง การประมงน้ำจืด ความสำคัญของสัตว์น้ำ กานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ

 

งานศึกษาดูงานโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67)

สำนักงาน กปร.นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 35 คนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)และโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์

          การจัดงานครบรอบ20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ในปี 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) คณะทำงานโครงการความร่วมมือไทย-ลาวมีความเห็นร่วมกันในการจัดงานครบรอบ 20 ปี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า(หลัก 67)

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

-   การจัดทำนิทรรศการผลสำเร็จของโรงเรียนการจัดทำหนังสือที่ระลึก

 


 
ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2556
 
ผลการดำเนินงานปี 2556
              ในปี 2556 ได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบการก่อสร้างระบบน้ำบาดาลให้กับครูและนักเรียนเพื่อมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ซึ่งปัจจุบัน   มีพนักงานครู อาจารย์ จำนวน 115 คน เป็นหญิง55 คน มีนักเรียน จำนวน 922 คนเป็นหญิง 318 คน ชาย 604คน

 

             1.การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 และการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมเพื่อ “สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ระหว่างประเทศไทย-ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
             2.การส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านของโรงเรียนคู่แฝดระหว่างโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แฮกเสี่ยว) พร้อมทั้งเชิญร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างเด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเด็กนักเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีต่อไป
 
ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
 
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2557

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

                    ในปีงบประมาณ 2562 กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้

                    1. พื้นที่รวม 199.2 เมตร ปรับปรุงด้านหลังอาคารสโมสร กว้าง 8.3 เมตร ยาว 9.3 เมตรพร้อมติดตั้งพัดลมเพดาน 7 ตัว และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5 จุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563

                    2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ 1 รุ่น และระดับ ครู นักเรียน 1 รุ่น

                                      

อาคารสโมสร บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

                                      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทย ระดับ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                    ทำให้นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากร ในโรงเรียนมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น การประชุม จัดการแข่งขันฝึกทักษะวิชาการ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการได้หลากหลาย และสามารถฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียนได้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่