สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา

พบจำนวน 52 รายการ
ตอนที่ 52 : "37 ปี" วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กปร. กับบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 52 : "37 ปี" วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กปร. กับบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 51 : การสัมนาวิชาการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7

ตอนที่ 51 : การสัมนาวิชาการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7

รายละเอียด

ตอนที่ 50 : "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" สาขาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา

ตอนที่ 50 : "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" สาขาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

ตอนที่ 49 : ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่จากผลสำเร็จศูนย์สาขา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 49 : ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่จากผลสำเร็จศูนย์สาขา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 48 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก

ตอนที่ 48 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก

รายละเอียด

ตอนที่ 47 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้าานการแปรรุปผลผลิตทางการเกษตร จากผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 47 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้าานการแปรรุปผลผลิตทางการเกษตร จากผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 46 : เกษตรกรตัวอย่าง จากผลสำเร็จโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ จังหวัดพัทลุง

ตอนที่ 46 : เกษตรกรตัวอย่าง จากผลสำเร็จโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

ตอนที่ 45 : เกษตรกรตัวอย่างแห่งอำเภอตากใบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 45 : เกษตรกรตัวอย่างแห่งอำเภอตากใบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 44 : เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน

ตอนที่ 44 : เกษตรกรตัวอย่างบนพื้นที่สูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน

รายละเอียด

ตอนที่ 43 : จากชีวิตที่มืดมิด กลับมามีแสงสว่างอีกครั้ง : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

ตอนที่ 43 : จากชีวิตที่มืดมิด กลับมามีแสงสว่างอีกครั้ง : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

รายละเอียด

ตอนที่ 42 : น้ำพระราชหฤทัยดับทุกข์เข็นสู่เหนือสุดแดนสยาม : โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ตอนที่ 42 : น้ำพระราชหฤทัยดับทุกข์เข็นสู่เหนือสุดแดนสยาม : โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

ตอนที่ 41 : โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัย ดับแล้ง หล่อเลี้ยงชุบชีวิตชาวจันทบุรี

ตอนที่ 41 : โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำพระราชหฤทัย ดับแล้ง หล่อเลี้ยงชุบชีวิตชาวจันทบุรี

รายละเอียด

ตอนที่ 40 : การบริหารจัดการน้ำ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยา

ตอนที่ 40 : การบริหารจัดการน้ำ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยา

รายละเอียด

ตอนที่ 39 : เกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร

ตอนที่ 39 : เกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

ตอนที่ 38 : องคมนตรี ติดตาม เร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่่้องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ

ตอนที่ 38 : องคมนตรี ติดตาม เร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่่้องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ

รายละเอียด

ตอนที่ 37 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3

ตอนที่ 37 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3

รายละเอียด

ตอนที่ 36 : เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ตอนที่ 36 : เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ตอนที่ 35 : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 35 : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 34 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดตาก)

ตอนที่ 34 : การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดตาก)

รายละเอียด

ตอนที่ 33 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 "สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี" (ตอน 2)

ตอนที่ 33 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 "สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี" (ตอน 2)

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>