ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 41 น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ออกอากาศ: 13 กรกฎาคม 2563