สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 42 โครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิฯ สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

ออกอากาศ: 13 กรกฎาคม 2563