สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 47 เกษตรผสมผสาน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน

ออกอากาศ: 13 กรกฎาคม 2563