สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 50 มานะ อุตสาหะ สู่แนวทางแห่งความพอเพียง

ออกอากาศ: 13 กรกฎาคม 2563