สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 51 ห้วยเมืองงาม ปกป้องผืนป่า รักษาแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563