สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 52 น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563